سخنرانی آقای دکتر داریوش دانشور در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

Dariush Daneshvar- FE- Ut