سخنرانی آقای دکتر پوریا درنی همدانی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

Pourya Darni