سخنرانی آقای دکتر پیمان خضر در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

Poster.Peyman Khezr