سخنرانی آقای دکتر کامران رزمدوست در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Kamran Razmdoost