سخنرانی آقای طوفان شاطرلو در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Poster Toofan