سخنرانی آقای طوفان شاطرلو در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

Poster Toofan Shaterloo