سخنرانی آقای علی حبیب‌نیا در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

Ali Habibnia.IMPS