سخنرانی خانم دکتر گلچهره سهراب در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

Golchehreh Sohrab.Niavaran