سمینار آقای حسین حسینی

آقای حسین حسینی روز یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 ساعت 11:30 الی 13:30 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی سالن آمفی تئاتر، به ارائه توضیحاتی در مورد رشته تحقیقاتی خود خواهند پرداخت.

کشاورزی-Recovered-Recovered