سمینار آقای محمد مهدی هاشمیان

آقای محمد مهدی هاشمیان از دانشگاه (MIT) دوشنبه 3 خرداد و سه شنبه 4 خرداد 1395 از  ساعت 14الی 16 میهمان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است .

موضوع سخنرانی : ” برتری  استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی ”

خلاصه سخنرانی ایشان : ” استارتاپ ها  نقش بسیار مهمی در ایجاد بازارهای نو ایفا می کنند. این موضوع از لحاظ تئوریک سوال برانگیز است زیرا سازمان های موجود از منابع و توانمندی های بیشتری برخوردار هستند که قاعدتا باید برای آنها برتری ایجاد کند. این مقاله مکانیزم جدیدی برای توضیح برتری استارتاپ ها پیشنهاد می دهد: ارتباط بین عملکرد و منابع دریافتی در استارتاپ ها قوی تر است از همین ارتباط برای پروژه ها در سازمان های موجود. با استفاده از شبیه سازی مدل ریاضی نشان می دهیم این ارتباط قوی تر موجب سرعت گرفتن یادگیری استارتاپ ها می شود تا جایی که می توانند از سازمان های موفق موجود برتری پیدا کنند. در این مقاله این مکانیزم و عوامل متفاوت موثر بر آن مورد بررسی قرار می گیرد.”