سمینار دکتر محمد مروتی

iuhiwuhi

خلاصه سخنرانی ایشان در ادامه آورده شده است :

تحولات تکنولوژیک در دو دهه اخیر باعث تغییرات بنیادین در شیوه های استخراج نفت خام گشته که این امر منجر به توسعه فزاینده استخراج به شیوه های نامتعارف به خصوص از شیل اویل گشته است. با توجه به ساختار درآمد/هزینه متفاوت این نوع جدید از نفت، دینامیکهای بازار پس از ظهور این شیوه از استخراج متفاوت خواهد بود. همین تحولات منجر به رشد شدید تولید در آمریکا در ده سال اخیر گشته که به همراه برخی تحولات در چین منجر به کاهش قیمت نفت شده است. در این سخنرانی به بررسی جزیی تر اثرات این شیوه های جدید تولید نفت بر بازار نفت میپردازیم.