کارگاه آقای علی حبیب نیا

آقای علی حبیب نیا در دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی کارگاه ای 3 ساعته در مورد ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی خواهند داشت.

از علاقه مندان به این حوزه دعوت میشود در این کارگاه شرکت نمایند.حبیب-نیا